• 604 701 735
 • kontakt@bptrazem.pl

O NAS

Sabina Gerlich

Właściciel
Pedagog specjalny
Terapeuta behawioralny

Jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, kierunek:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Swoje kwalifikacje poszerzyłam o kursy:
• Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii – szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS w Warszawie
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – Kurs Poziom I
• Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania – studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Wydział zamiejscowy w Katowicach
• Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm
• Karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.
• Karty oceny zachowania i emocji do diagnozy dzieci w wieku 1. miesiąca do 16. roku życia.
SYSABA– nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej

Z dziećmi pracuję od 2009 roku. Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, oraz niepełnosprawnością intelektualną zdobywałam m. in. w: Szkole Specjalnej nr 41 w Zabrzu, Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Małego Człowieka” w Szałszy, Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym „Droga” w Szałszy, Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu, oraz Społecznej Zintegrowanej Szkole Sportowej w Bytomiu.

W pracy z dziećmi wykorzystuję metody Stosowanej Analizy Zachowania. Wybrałam tę formę terapii, ponieważ właśnie ta metoda oddziaływania terapeutycznego pozwala na wypracowanie najlepszych efektów w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością, co daje największą satysfakcję i motywację do pracy 

Aktualnie zajmuję się również prowadzeniem szkoleń dla specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej organizowanych przez Centrum Kompetencji Forum Media Polska.

Anna Pytalska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Informatyczna oraz Pedagogika rewalidacyjna. Ukończyłam także studia podyplomowe – Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia. W czasie studiów zdobywałam doświadczenie podczas licznych wolontariatów. Dotychczas pracowałam jako wychowawca świetlicy, nauczyciel w grupie dzieci z autyzmem, a także prowadziłam zajęcia terapeutyczne z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Obecnie jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Poszerzam swoją wiedzę na licznych szkoleniach, kursach, konferencjach, ukończyłam m.in.:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) – szkolenie
 • Międzynarodowa Konferencja „Autyzm bez przemocy” – konferencja
 • Zastosowanie testów PEP-R i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem
  i innymi zaburzeniami rozwoju – szkolenie
 • Metoda dobrego startu (I poziom) – szkolenie
 • Trudne zachowania dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu – szkolenie
 • Integracja sensoryczna w spektrum autyzmu – szkolenie
 • Makaton – program – poziom podstawowy (I) – szkolenie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne (I) – kurs
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w ramach SUO

Dzięki pracy z dziećmi zwracam uwagę na sukcesy dnia codziennego – dostrzegam te małe, a często jakże istotne sukcesy podopiecznych.

Moje motto: „Najlepszymi rzeczami w życiu, nie są rzeczy.”

KATARZYNA KRZYMIŃSKA

Od dwudziestu pięciu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. To właśnie dla nich nieustannie pogłębiam swoją wiedzę zarówno w obszarze terapii jak i edukacji. 

Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe z:
• Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
• Filologii polskiej
• Terapii pedagogicznej
• Oligofrenopedagogiki
• Edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
• Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera

W chwili obecnej poszerzam swoje kwalifikacje o umiejętności z zakresu oddziaływań terapeutycznych, w nurcie behawioralnym, w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, na studiach podyplomowych ze Stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Odbyłam też szereg kursów doskonalących, pozwalających mi rozpocząć „przygodę” z niezwykle skuteczną i przyjazną dla moich podopiecznych terapią behawioralną:
• Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs trzymodułowy
• Metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
• MAKATON – program rozwoju komunikacji alternatywnej ( poziom I)
• Terapia ręki plus
• Trener umiejętności społecznych TUS SST

Jestem nauczycielem, wychowawcą, terapeutą. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr2 w Bytomiu. Na przestrzeni lat zdobywałam doświadczenie, pracując w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnych ośrodkach wychowawczych, świetlicy terapeutycznej oraz Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu. Mam wielkie szczęście w życiu, bo lubię swoją pracę i lubię dzieci, a na dodatek, mogę to powiedzieć bez fałszywej skromności, z wzajemnością.

KATARZYNA OŻÓG

Jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam oligofrenopedagogikę i tyflopedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie poszerzam swoje kwalifikacje o studia z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz o studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej. Swoje doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela/terapeuty zdobywałam podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną – m.in w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku, w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym i innych placówkach w ramach praktyk czy wolontariatów.

Aktualnie pracuję z osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Swoją wiedzę staram się poszerzać poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach. Brałam udział w m.in:

• „Jak wspierać tożsamość płciową oraz jakie podejmować działania edukacyjno-wychowawcze w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – szkolenie -„Animacja czasu wolnego” – warsztaty
• „Życie z autyzmem” – konferencja szkoleniowo-naukowa
• „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś – jak zaprosić pełnosprawne dzieci i młodzież do świata osób z Zespołem Downa” – warsztaty
• „Pierwsza pomoc” – kurs

Po ukończeniu stażu w Behawioralnym Punkcie Terapeutycznym „Razem” w Bytomiu, który pozwolił na zdobycie doświadczenia i praktyki w prowadzeniu zajęć metodami Stosowanej Analizy Zachowania, rozpoczęłam pracę, jako terapeuta.
W najbliższym czasie będę uczestniczyła w szkoleniu 3-stopniowym z tematyki terapii behawioralnej, które pozwoli na ugruntowanie mojej dotychczasowej wiedzy z terapii behawioralnej i metod Stosowanej Analizy Zachowania.

Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi wiele satysfakcji – dzięki temu, że wspieram rozwój innych osób, rozwijam tym samym swoje wnętrze.

MAŁGORZATA NUCKOWSKA

Jestem pedagogiem specjalnym. Studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej ukończyłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytety Śląskiego. Podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej – specjalizacja Oligofrenopedagogika, ukończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.
Swoje kwalifikacje poszerzyłam o:
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych – ROM Metis 2011 r
• Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu- 3 stopniowe szkolenie CTB 2011r.
• Uczeń z autyzmem – przygotowanie do dorosłości
• Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
• Praca z dzieckiem autystycznym
• Kurs języka migowego I i II stopnia w Polskim Związku Głuchych
W październiku 2018 roku rozpoczęłam studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Z dziećmi pracuję od 1999 roku. Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej Specjalnej. Od 2010 do nadal jestem wychowawcą zespołu edukacyjno- terapeutycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i z autyzmem.
– 2005- 2010 – byłam wychowawcą zespołu edukacyjno- terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
– 1999 do 2005 – byłam wychowawcą klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Dorobek naukowy:
Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne:
– Inscenizacja teatralna jako jedna z metod oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi – TOM XVI 2018 r.
– Elementy arteterapii w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – tom VI 2008 r.
Prywatnie lubię taniec, kino.
Motto towarzyszące mojej pracy :” Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” Janusz Korczak.

MARTA JASŁOWSKA

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i edukacja informatyczna. Od 2011 roku pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pracę zaczynałam w przedszkolu prywatnym, od pięciu lat jestem wychowawcą w przedszkolu państwowym.

W 2018r. ukoczyłam 1,5 roczne studia podyplomowe – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na WSH-E w Brzegu. W pracy kładę nacisk na przyjazną atmosferę, konsekwencję w działaniu i cierpliwość.

Podczas 7 lat pracy brałam udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach związanych z deficytami rozwojowymi dzieci, kształtowaniem postaw, trudnościami w nauce
i uczeniu się.

Po ukończeniu stażu w Behawioralnym Punkcie Terapeutycznym „Razem” w Bytomiu, który pozwolił na zdobycie doświadczenia i praktyki w prowadzeniu zajęć metodami Stosowanej Analizy Zachowania, rozpoczęłam pracę, jako terapeuta. W najbliższym czasie będę uczestniczyła w szkoleniu 3-stopniowym z tematyki terapii behawioralnej, które pozwoli na ugruntowanie mojej dotychczasowej wiedzy z terapii behawioralnej i metod Stosowanej Analizy Zachowania.

PAULINA BAŚ-MICHALSKA

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Cieszynie. Dotychczas pracowałam jako wychowawca kolonijny, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy środowiskowej, nauczyciel wspomagający w grupie terapeutycznej  dzieci z autyzmem oraz nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej w klasie integracyjnej (aktualnie).

Nic nie motywuje mnie do dalszej pracy bardziej, niż przezwyciężanie codziennych trudności i osiąganie sukcesów przez moich podopiecznych 😉 – dlatego też w swojej pracy wykorzystuję metody stosowanej analizy zachowania. Wiedzę z tego zakresu zdobyłam na studiach podyplomowych: „Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.  

Ponadto swoje kwalifikacje poszerzyłam o ukończone kursy:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • SYSABA– nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej
 • Warsztaty w ramach projektu dofinansowanego przez PFRON „RAZEM UCZYĆ” – program poprawy funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i terapeutycznych rodziców i opiekunów”